ප්‍රාදේශීය ලේකම්

DS
 
නම ඒ.එම්.  වික්‍රමාරච්චි මයා
සුදුසුකම්
 • ශාස්ත්‍රපති උපාධිය (ආර්ථික විද්‍යාව)- කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
 • ශාස්ත්‍රවේදි ගෞරව උපාධිය (ආර්ථික විද්‍යාව - දෙවන පෙළ ඉහළ පන්ති සාමාර්ථය)- පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා විස්තර
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මහ ඔය
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මහ ඔය
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කල්මුණේ
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පදියතලාව (වැ.බ)
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ගඟ ඉහළ කෝරළේ
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මැදදුම්බර - 2017 සිට

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 step0004 නම බී.එම්.පී.එස්.බී. බස්නායක මයා
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදි ( භෞතික විද්‍යාව) - පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා විස්තර
 • ආධුනික නිලධාරි, ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය
 • සහකාර ලේකම්, ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය, නැගෙනහිර පළාත
 • සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන), නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්, නැගෙනහිර පළාත
 • ලේකම්, ගම්පොළ නගර සභාව
 • සහකාර ලේකම්, මධ්‍යම පළාත් ක්‍රීඩා, වනිතා, යෞවන කටයුතු, කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ, මධ්‍යම පළාත් පේෂකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, මැදදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - 2018 සිට

ගණකාධිකාරී

 IMG 20170202 100109 නම ඒ.එස්.එස්. ලංකාගේ මිය
සුදුසුකම් විද්‍යාවේදි ( ව්‍යාපාර පරිපාලනය ) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා විස්තර ගණකාධිකාරි, මැදදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - 2015 සිට

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  ADPlanning නම එච්.එම්.ඒ.එස්.හේරත් මිය
සුදුසුකම් ශාස්ත්‍රවේදි (සාමාන්‍ය) උපාධිය - පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා විස්තර
 • සංවර්ධන නිලධාරි, මධ්‍යම පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
 • සංවර්ධන නිලධාරි, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, උඩුනුවර
 • සංවර්ධන නිලධාරි, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මාතලේ
 • සංවර්ධන නිලධාරි, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මහනුවර
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්), දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මහනුවර
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්), ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හාරිස්පත්තුව
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්), ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,මැදදුම්බර - 2016 සිට

පරිපාලන නිලධාරී

   AO නම අයි.ඩබ්.එමි.අයි.ඩබ්.කේ.බී. ඉලංගකෝන් මයා
සුදුසුකම්
 • උසස් ඉංග්‍රිීසි ඩිප්ලෝමාව (කාර්මික විද්‍යාලය)
 • කාර්යාල කළමණාකරන ඩිප්ලෝමා, ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය
 • රාජ්‍ය ගණකාධිකරණ පුහුණුව
රැකියා විස්තර
 • රජයේ ලිපිකරු, ශ්‍රී ලංකා පොලිස් මූලස්ථානය
 • රජයේ ලිපිකරු, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, උඩදුම්බර
 • පරිපාලන නිලධාරි, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, උඩදුම්බර
 • පරිපාලන නිලධාරි, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මැදදුම්බර - 2012 සිට

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී)

   AGN නම ඩබ්.ඩබ්.එන්. බණ්ඩා මයා
සුදුසුකම්
 • අ.පො.ස. (උ.පෙ)
 • ග්‍රාම නිලධාරී I
රැකියා විස්තර
 • ග්‍රාම නිලධාරී, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, උඩදුම්බර - 1998 සිට 2018 දක්වා

News & Events

17
ජූනි2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 රාජ්‍ය...

23
මැයි2019
ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ...

Scroll To Top