2019 වර්ෂය තුලදී අපගේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා එම වර්ෂය තුල සත්යේ වශයෙන් සිටි කාර්ය මණ්ඩලය පහත පරිදි විය :

තනතුර අනුමත
දැනට සිටින පුරප්පාඩු
ප්‍රාදේශීය ලේකම් 01 01 -
සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 01 01 -
ගණකාධිකාරී 01 01 -
සහකාර අධ්යකක්ෂ (සැලසුම්) 01 01 -
පරිපාලන නිලධාරී 01 01 -
පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී 01 01 -
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් 01 01 -
භාෂා පරිවර්තක 01 - 01
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර 32 32 -
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර 01 01 -
සංවර්ධන නිලධාරි 08 06 02
සංවර්ධන නිලධාරි (සංවර්ධන) 102 101 01
තාක්ෂණ නිලධාරි 02 02 -
තාක්ෂණ සහකාර 01 01 -
ග්‍රාම නිලධාරීන් 93 86 07
රියදුරු 02 02 -
කාර්යාල කාර්ය සහායක 08 05 03
මුරකරු 01 01 -

News & Events

17
ජූනි2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 රාජ්‍ය...

23
මැයි2019
ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ...

Scroll To Top