අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

වත්සලා ගුණතිලක මිය  
මැදදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
තෙල්දෙණිය
T.P. 0716757026
රෙජිස්ට්‍රාර් කොට්ඨාශ නම නම තනතුර දුරකථන අංකය
පලිස්පත්තුව නැගෙනහිර ඩබ්.එම්.ජී.ඩබ්. ගුණරත්න විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් 0725990022
පලිස්පත්තුව බටහිර Pපී.ඩබ්.පී. කුමාරිහාමි විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් 0715383735
වේඞරුව එච්.ජී.ජයවතී හේරත් විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් 0771555653
උඩිස්පත්තුව උතුර ඒ.ආර්.ජී. හේමමාලී විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් 0726265667
උඩිස්පත්තුව දකුණ කේ.එම්.පී කුලසේකර විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් 0723385691
මැදසියපත්තුව පී.ජී.කේ පලාගම විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් 0777199873
මැදදුම්බර එස්.සී.අබ්දුල් රසාක් විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් 0777889335

News & Events

17
ජූනි2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 රාජ්‍ය...

23
මැයි2019
ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ...

Scroll To Top