හැඳුනුම

ලිපිනය:
මැදදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
තෙල්දෙණිය,
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 81 2374077
ෆැක්ස්:
+94 81 2374077

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

17
ජූනි2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 රාජ්‍ය...

23
මැයි2019
ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ...

Scroll To Top