කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

Phone:   081-2374077

නම තනතුර දුරකතන අංකය විද්‍යුත් තැපෑල
ඒ.එම්. වික්‍රමාරච්චි මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම්

081-2050002

081-2374077

071-4430535

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
බී.එම්.පී.එස්.බී. බස්නායක මයා සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

081-2050193

081-2374077

071-1949434

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒ.එස්.එස්. ලංකාගේ මිය ගණකාධිකාරී

081-2050003

081-2374077 

071-5661957

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එච්.එම්.ඒ.එස්.හේරත් මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

081-2050018

081-2374077

077-5986905

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අයි.ඩබි.එමි.අයි.ඩබි.කේ.බි. ඉලංගකෝන් මයා පරිපාලන නිලධාරී

081-2050236

081-2374077

071-4777652

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩබි.ඩබි.එන්. බණ්ඩා මයා පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී)

081-2374077

070-5283256

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

News & Events

17
ජූනි2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 රාජ්‍ය...

23
මැයි2019
ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ...

Scroll To Top