සෙනෙහස සෞන්දර්යාත්මක වැඩසටහන

IMG 20180409 111821   IMG 20180409 094018

IMG 20180409 094040   IMG 20180409 125429

ජාතීන් අතර සහයෝගිතාව වර්ධනය කිරිම ප්‍රධාන අරමුණ කොට ගෙන මැදදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සියලුම ගර්භණී මව්වරුන්ගේ සහභගීත්වයෙන් පවත්වන ලද සෙනෙහස සෞන්දර්යාත්මක වැඩසටහන 2018.04.10වන දින පැවැත්විණ.

News & Events

13
මැයි2019
මතින් නිදහස් රටක් "බක්මහ දිවුරුම"

මතින් නිදහස් රටක් "බක්මහ දිවුරුම"

මතින් නිදහස් රටක් "බක්මහ දිවුරුම" අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ...

Scroll To Top