සැලසුම් අංශය

ප්‍රදේශයේ තිරසාර සංවර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම

 

ප්‍රධාන කාර්යයන්

 1. ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම්, ග්‍රාමීය මාර්ග, පළාත් සභා  හා රේඛීය හා වෙනත් අමාත්‍යාංශ   ඇතුළු කොට්ඨාසයේ ක්‍රියාත්මක වන සියළු සංවර්ධන වැඩසටහන් වලට අදාළ සියළු සම්බන්ධීකරණ කටයුතු
 2. මධ්‍යම රජයේ විමධ්‍යගත සංවර්ධන ව්‍යාපෘතින්ට අදාළ සියළු රාජකාරි
 3. ධීවර හා පශු සම්පත් ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණ කටයුතු
 4. පෝෂණය සදහා වන ප්‍රාදේශීය මෙහෙයුම් කමිටුවට අදාළ සියළු සම්බන්ධීකරණ කටයුතු
 5. තාක්ෂණික ඇගයිම් කම්ටුවට අදාළ රාජකාරි
 6. කොට්ඨාසයේ පවතින ව්‍යාපාර හා ආරම්භ කරන ව්‍යාපාර නිත්‍යානුකූල කිරිමට අදාල රාජකාරි
 7. වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම, කොට්ඨාසයට අදාළ සම්පත් පැතිකඩ, ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම හා පාලන වාර්තාව සැකසීම.
 8. කොට්ඨාශයේ අවශ්‍යතාවය පරිදි සංවර්ධන අවශ්‍යතා හදුනාගෙන ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 9. කොට්ඨාශයේ සියළුම රාජ්‍ය, පෞද්ගලික හා අර්ධ රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන අතර මනා සම්බන්ධීකරණයක් තුලින් තිරසාර සංවර්ධනයක් ජනිත කිරීම.
 10. සම්බන්ධීකරණ කමිටු කටයුතු
 11. මෙහෙයුම් මැදිරිය යාවත්කාලීන

 

News & Events

Scroll To Top