රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවයට සමගාමිව “සබ්බේ තසන්ති දණ්ඩස්ස” (සියළු සත්වයෝ දඬුවමට බිය වෙති) යන්න තේමා කර ගනිමින්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමාගේ පූර්ණ මඟ පෙන්වීම යටතේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයේ සහයෝගයෙන් 2019.06.13 දින සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ සජ්ජායනය හා 2019.06.14 දින සංගගත දක්ෂිණාමය පිංකම කාර්යාලීය පරිශ්‍රයේ දී සාර්ථකව පැවැත්වුණි.

 pic 0  pic 1

pic 2  pic 4

pic 5  pic 6

pic 7  pic 8

pic 9  pic 10

 pic 11  pic 12

pic 13  pic 14

pic 15  pic 16

pic 17  pic 18

pic 19  pic 20

News & Events

17
Jun2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 රාජ්‍ය...

23
May2019
ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ...

Scroll To Top