ජන රජ දිනය සැමරීම

ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ 15/2019 පරිදි 2019.05.22 දින ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජන රජ දිනය සැමරීම සිදුකරන ලදී.

20190522 084940      20190522 085108  

20190522 085705

News & Events

17
Jun2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 රාජ්‍ය...

23
May2019
ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ...

Scroll To Top