මතින් නිදහස් රටක් "බක්මහ දිවුරුම"

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සෘජු අධීක්ෂණය හා මෙහෙයවීම මත ක්‍රියාවට නැංවෙන මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන වෙනුවෙන් සිදු කෙරෙන මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් "බක්මහ දිවුරුම" ප්‍රතිඥාව සිදු කිරීමේ සමාරම්භක වැඩසටහනට සමගාමීව, අප කාර්යාල නිලධාරින්ගේ බක්මහ දිවුරුම් ප්‍රතිඥාව 2019.04.03 වන දින පෙ.ව. 8.30ට‍ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

  20190403 085321   20190403 085711

  20190403 085213   20190403 085253

 

News & Events

17
Jun2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 රාජ්‍ය...

23
May2019
ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ...

Scroll To Top