මෙම මස කොට්ඨාශ දින රැස්වීම 2019.05.07 දින කාර්යාලීය ප්‍රධාන රැස්වීම් ශාලාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.

News & Events

13
May2019
මතින් නිදහස් රටක් "බක්මහ දිවුරුම"

මතින් නිදහස් රටක් "බක්මහ දිවුරුම"

මතින් නිදහස් රටක් "බක්මහ දිවුරුම" අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ...

Scroll To Top