කාර්යාලීය “අපේ බක් මහ උළෙල”

2018 05 15 16 25 10    2018 05 15 16 05 48

2018 05 15 15 06 04    2018 05 15 15 53 49

මැදදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් වල සාමාජිකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන ලද අපේ බක් මහ උළෙල 2018.04.20දින උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්විණ.

News & Events

Scroll To Top